O. V. Medyanik

PhD in Psychology
Saint Petersburg State University
medyanikov@list.ru