I. Voronova

Saint-Petersburg State Economic University
olanka777@yandex.ru